:::วิสัยทัศน์:::  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้นำเทคโนโลยี วิถีประชาธิปไตย รวมใจชุมชนสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลกทัศน์ ปฏิบัติเรียนรู้ เชิดชูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::ปรัชญา:::  ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::คำขวัญประจำโรงเรียน:::  ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เทิดทูนคุณธรรม น้อมนำอาชีพ
เมนูหลัก
-> หน้าแรก
-> ข่าวกิจกรรม
-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> สารบัญเว็บไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
:: ประวัติความเป็นมา
:: วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์...
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบบุคลากร
:: คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
:: เพลงมาร์ชโรงเรียน
:: โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
   -แผนภูมิขอบข่ายการบริหาร
   -แผนภูมิงานบริหารวิชาการ
   -แผนภูมิงานบริหารงบประมาณ
   -แผนภูมิบริหารงานบุคคล
   -แผนภูมิงานบริหารทั่วไป
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
แนะนำข่าวที่น่าสนใจ
ข่าววงการศึกษา
:: ครูไทย-ข่าวการศึกษา
:: ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า
:: ข่าว/บทความ-การศึกษา
:: ข่าว/บทความ-เทคโนโลยี
:: ข่าว/บทความ-วิทยาศาสตร์
ข่าวหนังสือพิมพ์
:: ข่าวเด่นวันนี้
:: ข่าวการศึกษา
:: ข่าวนวัตกรรม
:: ข่าวการเมือง
:: ข่าวเศรษฐกิจ
:: ข่าวต่างประเทศ
:: ข่าวกีฬา
:: ข่าวบันเทิง
เว็บไซต์หน่วยงานราชการ











เว็บไซต์การศึกษา/น่าสนใจ
:: หลักสูตรแกนกลาง 2551
:: วิชาการดอดคอม
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: ครุบ้านนอกดอดคอม
:: ครูไทย
:: คุณครูดอดคอม
:: EduZones
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องเรียนออนไลน์
:: สสวท.
:: รักน้ำดอทคอม
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: ห้องเรียนมหาสนุก
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: www.scithai.com
:: สารานุกรมไทย
:: เครือข่ายกาญจนาภิเษก
:: วิถีไทย
:: มุสลิมไทย
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
:: รวมเว็บไซต์คณิตศาสตร์
:: วิชาการปัญหา 3 จ.ภาคใต้
:: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
:: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
:: ศูนย์ข่าวอิศรา
:: southsee
:: กองกำลังสันติสุข
:: กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
:: ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
วิสัยทัศน์, พันธกิจ, เป้าประสงค์,...
วิสัยทัศน์
( V I S I O N )

"โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้นำเทคโนโลยี วิถีประชาธิปไตย รวมใจชุมชนสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลกทัศน์ ปฏิบัติเรียนรู้ เชิดชูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

ปรัชญา
(PHILOSOPHY)

"ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

พันธกิจ
( M I S S I O N S )

    ๑. สร้างเสริมโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา
    ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นคุณธรรม ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร และมีทักษะชีวิต
    ๓. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
    ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการจัดการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ
    ๕. ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นชาติไทยและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
    ๖. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ


เป้าหมาย
( G O A L S )

    ๑. ประชากรวัยเรียนได้รับบริการทางการศึกษาโดยทั่วถึงเสมอภาค
    ๒. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
    ๓. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานของหลักสูตร
    ๔. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
    ๕. มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และระบบประกันคุณภาพ
    ๖. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรที่เหมาะสมสอดคล้องเอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการบริการชุมชน
    ๗. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
    ๘. นักเรียนมีวิถีชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกความเป็นชาติไทย และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
    ๙. โรงเรียนมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
    ๑๐. โรงเรียนมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามนโยบายหรือแนวทางของต้นสังกัด


คำขวัญประจำโรงเรียน

"ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เทิดทูนคุณธรรม น้อมนำอาชีพ"

สีประจำโรงเรียน

"น้ำเงิน - ชมพู"

ค่านิยมองค์กร

"ผู้เรียนสำคัญที่สุด"

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
                
ผู้บริหารโรงเรียน

นายสะอารี หะยีสแลแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
บทความล่าสุด
-> ต้อนรับเดือนรอมฎอน
-> วันสิ่งแวดล้อมโลก
-> วันงดสูบบุหรี่โลก
-> วันเด็กแห่งชาติ
-> วันขึ้นปีใหม่
-> วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
-> 5 ธ้นวาคม วันพ่อแห่งชาติ
-> ประเพณีวันลอยกระทง
-> วันปิยมหาราช
-> สลามัตฮารีรายอ อีดิลฟิตรี
(บทความทั้งหมด)
หน่วยงานต้นสังกัด




ประมวลภาพกิจกรรม
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/54
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/53
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/53
:: em-boll อนุรักษ์ลำน้ำกรือแซะ
:: กีฬาสี ปีการศึกษา 2552
:: วันเมาลิดสัมพันธ์ 2553
:: วันเด็กแห่งชาติ 2553
:: วันขึ้นปีใหม่ 2553
:: ภูมิทัศน์สวนหย่อม
:: สวนหย่อม
:: กิจกรรมปุ๋ยหมัก
:: ซุ้มถวายพระพร
:: บันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
:: นิทรรศการแสดงผลงาน


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
ดูทีวีออนไลน์ผ่านเว็บ