:::วิสัยทัศน์:::  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้นำเทคโนโลยี วิถีประชาธิปไตย รวมใจชุมชนสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลกทัศน์ ปฏิบัติเรียนรู้ เชิดชูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::ปรัชญา:::  ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::คำขวัญประจำโรงเรียน:::  ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เทิดทูนคุณธรรม น้อมนำอาชีพ
เมนูหลัก
-> หน้าแรก
-> ข่าวกิจกรรม
-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> สารบัญเว็บไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
:: ประวัติความเป็นมา
:: วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์...
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบบุคลากร
:: คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
:: เพลงมาร์ชโรงเรียน
:: โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
   -แผนภูมิขอบข่ายการบริหาร
   -แผนภูมิงานบริหารวิชาการ
   -แผนภูมิงานบริหารงบประมาณ
   -แผนภูมิบริหารงานบุคคล
   -แผนภูมิงานบริหารทั่วไป
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
แนะนำข่าวที่น่าสนใจ
ข่าววงการศึกษา
:: ครูไทย-ข่าวการศึกษา
:: ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า
:: ข่าว/บทความ-การศึกษา
:: ข่าว/บทความ-เทคโนโลยี
:: ข่าว/บทความ-วิทยาศาสตร์
ข่าวหนังสือพิมพ์
:: ข่าวเด่นวันนี้
:: ข่าวการศึกษา
:: ข่าวนวัตกรรม
:: ข่าวการเมือง
:: ข่าวเศรษฐกิจ
:: ข่าวต่างประเทศ
:: ข่าวกีฬา
:: ข่าวบันเทิง
เว็บไซต์หน่วยงานราชการเว็บไซต์การศึกษา/น่าสนใจ
:: หลักสูตรแกนกลาง 2551
:: วิชาการดอดคอม
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: ครุบ้านนอกดอดคอม
:: ครูไทย
:: คุณครูดอดคอม
:: EduZones
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องเรียนออนไลน์
:: สสวท.
:: รักน้ำดอทคอม
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: ห้องเรียนมหาสนุก
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: www.scithai.com
:: สารานุกรมไทย
:: เครือข่ายกาญจนาภิเษก
:: วิถีไทย
:: มุสลิมไทย
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
:: รวมเว็บไซต์คณิตศาสตร์
:: วิชาการปัญหา 3 จ.ภาคใต้
:: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
:: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
:: ศูนย์ข่าวอิศรา
:: southsee
:: กองกำลังสันติสุข
:: กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
:: ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
เฝ้าระวังทุพโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน
    เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมโครงการเฝ้าระวังทุพโภชนาการและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน (ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2) เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีภาวะโภชนาการที่ดี ผู้ปกครองและครอบครัวตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่เปลี่ยนตามวัยได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญาและสังคม พร้อมที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างมีคุณภาพ [ภาพกิจกรรม]
(อ่านข่าวเดียวกันที่ลงใน e-Networks สพท.ปัตตานี1)
วันภาษาไทยแห่งชาติ
    เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและสำนึกใน ภาษาและวัฒนธรรม ภาษาไทยเป็นสมบัติของคนไทย โดยมีกิจกรรม นิทรรศการความเป็นมา การแสดงบนเวที การละเล่นพื้นบ้านของไทย ประกวดร้องเพลง ประกวดตัวละครในวรรณคดี และประกวดทักษะความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ เรียงร้อยถ้อยคำ สำนวนชวนคิด ดูดีดีมีคำตอบ ถอดรหัสคำ จับคู่รู้คำศัพท์ และวาดภาพระบายสี [ภาพกิจกรรม]
(อ่านข่าวเดียวกันที่ลงใน e-Networks สพท.ปัตตานี1)
ปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
    เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมอันเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ จะร่วมขับเคลื่อนแผนปรองดองแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล "รวมพลังสร้างความปรองดอง เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย" โดยได้ร่วมกันร้องเพลง สดุดีมหาราชา และสามัคคีชุมนุม และให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม เพื่อเปิดตัวที่จะฉายภาพให้เห็นถึงการส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ อันจะส่งผลให้เกิดความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข ใช้หลักประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดี และมีจิตอาสา [ภาพกิจกรรม]
(อ่านข่าวเดียวกันที่ลงใน e-Networks สพท.ปัตตานี1)
กิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน
    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมบริการอนามัยโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลตันหยงลุโละ มาให้บริการ ตรวจสุขภาพร่างกาย และสุขภาพในช่องปาก พร้อมกับแนะนำให้ความรู้ เพื่อนักเรียนจะได้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ในการนี้ขอขอบคุณ สถานีอนามัยตำบลตันหยงลุโละ มา ณ โอกาสนี้ด้วย[ภาพกิจกรรม]
(อ่านข่าวเดียวกันที่ลงใน e-Networks สพท.ปัตตานี1)
ร่วมส่งภาพวาดโอวัลติน
    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ได้เข้าร่วมส่งประกวดภาพวาดตามโครงการ โอวัลติน Gift for Mom ปีที่ 8 ภายใต้หัวข้อ "สำรวจธรรมชาติ ให้ครอบครัว สดใส แข็งแรง" เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการวาดภาพของนักเรียน อีกทั้งเป็นสื่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และรักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติ โดยโรงเรียนได้ส่งภาพวาดเข้าประกวดทั้งหมด 329 ภาพ
(อ่านข่าวเดียวกันที่ลงใน e-Networks สพท.ปัตตานี1)
ผู้บริหารโรงเรียน

นายสะอารี หะยีสแลแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
บทความล่าสุด
-> ต้อนรับเดือนรอมฎอน
-> วันสิ่งแวดล้อมโลก
-> วันงดสูบบุหรี่โลก
-> วันเด็กแห่งชาติ
-> วันขึ้นปีใหม่
-> วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
-> 5 ธ้นวาคม วันพ่อแห่งชาติ
-> ประเพณีวันลอยกระทง
-> วันปิยมหาราช
-> สลามัตฮารีรายอ อีดิลฟิตรี
(บทความทั้งหมด)
หน่วยงานต้นสังกัด
ประมวลภาพกิจกรรม
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/54
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/53
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/53
:: em-boll อนุรักษ์ลำน้ำกรือแซะ
:: กีฬาสี ปีการศึกษา 2552
:: วันเมาลิดสัมพันธ์ 2553
:: วันเด็กแห่งชาติ 2553
:: วันขึ้นปีใหม่ 2553
:: ภูมิทัศน์สวนหย่อม
:: สวนหย่อม
:: กิจกรรมปุ๋ยหมัก
:: ซุ้มถวายพระพร
:: บันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
:: นิทรรศการแสดงผลงาน


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
ดูทีวีออนไลน์ผ่านเว็บ