:::วิสัยทัศน์:::  โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม รู้นำเทคโนโลยี วิถีประชาธิปไตย รวมใจชุมชนสร้างสรรค์ เทิดทูนสถาบัน ก้าวทันโลกทัศน์ ปฏิบัติเรียนรู้ เชิดชูน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::ปรัชญา:::  ความรู้ดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           :::คำขวัญประจำโรงเรียน:::  ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยสมบูรณ์ เทิดทูนคุณธรรม น้อมนำอาชีพ
เมนูหลัก
-> หน้าแรก
-> ข่าวกิจกรรม
-> บทความ
-> ดาวน์โหลด
-> ฟอรั่ม
-> เว็บลิงค์
-> หมวดหมู่ข่าว
-> ติดต่อเรา
-> แกลอรี่ภาพ
-> ค้นหา
-> สารบัญเว็บไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน
:: ประวัติความเป็นมา
:: วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงค์...
:: ทำเนียบผู้บริหาร
:: ทำเนียบบุคลากร
:: คณะกรรมการสถานศึกษาฯ
:: เพลงมาร์ชโรงเรียน
:: โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
   -แผนภูมิขอบข่ายการบริหาร
   -แผนภูมิงานบริหารวิชาการ
   -แผนภูมิงานบริหารงบประมาณ
   -แผนภูมิบริหารงานบุคคล
   -แผนภูมิงานบริหารทั่วไป
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
แนะนำข่าวที่น่าสนใจ
ข่าววงการศึกษา
:: ครูไทย-ข่าวการศึกษา
:: ครูไทย-ค้นข่าวมาเล่า
:: ข่าว/บทความ-การศึกษา
:: ข่าว/บทความ-เทคโนโลยี
:: ข่าว/บทความ-วิทยาศาสตร์
ข่าวหนังสือพิมพ์
:: ข่าวเด่นวันนี้
:: ข่าวการศึกษา
:: ข่าวนวัตกรรม
:: ข่าวการเมือง
:: ข่าวเศรษฐกิจ
:: ข่าวต่างประเทศ
:: ข่าวกีฬา
:: ข่าวบันเทิง
เว็บไซต์หน่วยงานราชการเว็บไซต์การศึกษา/น่าสนใจ
:: หลักสูตรแกนกลาง 2551
:: วิชาการดอดคอม
:: บ้านไทยกู้ดวิว
:: ครุบ้านนอกดอดคอม
:: ครูไทย
:: คุณครูดอดคอม
:: EduZones
:: e-book สทร.สพฐ.
:: ห้องเรียนออนไลน์
:: สสวท.
:: รักน้ำดอทคอม
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: ห้องเรียนมหาสนุก
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทำได้
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: www.scithai.com
:: สารานุกรมไทย
:: เครือข่ายกาญจนาภิเษก
:: วิถีไทย
:: มุสลิมไทย
:: สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนใต้
:: รวมเว็บไซต์คณิตศาสตร์
:: วิชาการปัญหา 3 จ.ภาคใต้
:: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
:: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี
:: ศูนย์ข่าวอิศรา
:: southsee
:: กองกำลังสันติสุข
:: กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า
:: ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/kruesae/domains/kruesaeschool.ac.th/public_html/chks/articles.php on line 38
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
“ ....ยาเสพติดนี่มันก่อให้เกิดความเดือดร้อนหลายอย่าง โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ทั้งราชการ ตำรวจ โดยโรงพยาบาล โดยคน เอกชนต่าง ๆ เดือดร้อนหมด และสิ้นเปลือง คนทั่วประเทศก็สิ้นเปลือง แทนที่จะมีเงินทอง มีทุนมาสร้างบ้านเมืองให้สบาย ให้เจริญ มัวแต่ต้องมาปราบปราม ยาเสพติด มัวแต่ต้องเสียเงินค่าดูแลรักษาทั้งผู้เสพยา ผู้เป็นคนเดือดร้อนอย่างนี้ก็เสียทั้งเงินและเสียทั้งชื่อเสียง.....”


พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิตาลัย
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๕

    รัฐบาลได้ประกาศนโยบายแก้ไข ปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์5รั้ว ป้องกันฯ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน และเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไป ตามนโยบายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถลดระดับปัญหายาเสพติดและขจัดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติเป็นแผนงานหลัก เรียกว่า “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2” โดยมีเป้าหมายในการลดระดับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพปริมณฑล และพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม และเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาวะวิกฤติ

ความเป็นมาของวันต่อต้ายาเสพติดโลก
    ยาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม นำไปสู่การเกิดอาชญากรรม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวม นอกจากนี้ ยังเป็นปผลกระทบต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก
    องค์การสหประชาชาติ พิจารณาเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. 2489 จึงได้จัดตั้งองค์กรพิเศษขึ้น เรียกว่า คณะกรรมธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติ เพื่อประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศสมาชิกที่มีอยู่ วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย จากสถานการณ์ที่ปัญหายาเสพติดและผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ที่การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and llicit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่าง วันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอดัง กล่าวในการประชุมเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530

วันต่อต้านยาเสพติดในประเทศไทย
    สำหรับประเทศไทยก็ได้เผชิญกับปัญหา "ยาเสพติด" มาเป็นเวลานาน รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิวัติภายใต้การนำของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501 ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502 หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้จัดตั้ง "คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ" ใช้ชื่อย่อว่า กปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ
    ต่อมาในสมัยนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลได้เล็งเห็นว่า การปราบปรามยาเสพติดไม่สามารถแก้ไขได้โดยการดำเนินการเฉพาะกรมตำรวจฝ่าย เดียว จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต่อสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน และประกาศใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519
    ตั้งแต่ นั้นเป็นต้นมา การแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยก็ได้ดำเนินไปอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ ที่ดีขึ้น พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้มี "คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด" หรือเรียกชื่อย่อว่า ป.ป.ส. โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. ขึ้นเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบโดยตรง มีฐานะเป็นกรม กรมหนึ่งในสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
    สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ประเทศมาโดยตลอด และได้นำมติเรื่องวันต่อต้านยาเสพติดขององค์การสหประชาชาติเสนอต่อคณะ รัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2531 ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมา


คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553
    คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2553 คือ "ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด"

ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
    จากที่ได้กล่าวข้างต้นเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 โดยการนำยุทธศาสตร์ 5 รั้ว มาใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดแพร่ขยายเข้าในสังคมและชุมชนได้โดยง่าย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

    1. รั้วชายแดน
        -เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าของยาเสพติดซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด่านหน้าที่มีความสำคัญที่สุดในฐานะที่เป็นพื้นที่หลักที่ยาเสพติดถูกลักลอบผ่านเข้ามาเป็นจำนวนมากที่สุดของประเทศ
        -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพร้อมในการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของกลไกปฏิบัติต่างๆ อย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานทั้งในด้าน การจัดกำลัง ทรัพยากรเครื่องมือ การบริหารจัดการการประสานงาน งบประมาณฯลฯ
        -เพื่อเสริมความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สามารถลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งมีกิจกรรมร่วมเฝ้าระวังเฝ้าตรวจชายแดนร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐ

    2. รั้วชุมชน
        -เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
        -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลไกต่างๆ ในการดำเนินงาน

    3. รั้วสังคม
        -เพื่อควบคุมปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด
        -เพื่อส่งเสริมปัจจัยบวก
        -เพื่อส่งเสริมประชาชนองค์กรประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

    4. รั้วโรงเรียน
        -เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
        -เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
        -เพื่อส่งเสริมประชาชนองค์กรประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

    5. รั้วครอบครัว
        -เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อ้างอิงข้อมูล : http://www.oncb.go.th (สำนักงาน ป.ป.ส.)
ผู้บริหารโรงเรียน

นายสะอารี หะยีสแลแม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
บทความล่าสุด
-> ต้อนรับเดือนรอมฎอน
-> วันสิ่งแวดล้อมโลก
-> วันงดสูบบุหรี่โลก
-> วันเด็กแห่งชาติ
-> วันขึ้นปีใหม่
-> วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
-> 5 ธ้นวาคม วันพ่อแห่งชาติ
-> ประเพณีวันลอยกระทง
-> วันปิยมหาราช
-> สลามัตฮารีรายอ อีดิลฟิตรี
(บทความทั้งหมด)
หน่วยงานต้นสังกัด
ประมวลภาพกิจกรรม
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/54
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 2/53
:: กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/53
:: em-boll อนุรักษ์ลำน้ำกรือแซะ
:: กีฬาสี ปีการศึกษา 2552
:: วันเมาลิดสัมพันธ์ 2553
:: วันเด็กแห่งชาติ 2553
:: วันขึ้นปีใหม่ 2553
:: ภูมิทัศน์สวนหย่อม
:: สวนหย่อม
:: กิจกรรมปุ๋ยหมัก
:: ซุ้มถวายพระพร
:: บันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ
:: นิทรรศการแสดงผลงาน


หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
ดูทีวีออนไลน์ผ่านเว็บ